Ajas Wordress-lisäosien käyttöehdot

Sopimusehdot, Ajas lisäosat

Käyttääksesi Ajas-lisäosia sinun tulee lukea sopimus ja hyväksyä se. Tällä lisäsopimuksella vapautetaan Yleisessä Ajas-käyttöehtosopimuksessa rajattua oikeutta lähdekoodien muokkaamiseen. Niiltä osin kuin sovellettavissa, pätee kuitenkin myös yleiset Ajas sopimusehdot https://www.ajas.fi/sopimusehdot/

Toimittaja
Eneroc Oy (2068825-2)
Ajas Oy (2719562-9)

Asiakas
Asiakas on tilaaja, joka maksaa Toimittajalle Ajas-järjestelmän käytöstä. Asiakas on hyväksynyt Toimittajan sähköiset toimitusehdot.

Käyttäjä
Käyttäjä on yritys, joka käyttää, muokkaa tai lataa lisäosan tai katselee sen lähdekoodia.
Tätä sopimusta sovelletaan tapauksissa, joissa Käyttäjä ei ole Asiakas itse vaan kolmas osapuoli.
Lisäosan erikoisehdot

Ajas-lisäosat ovat tarkoitettu tilanteisiin, joissa niitä käytetään WordPressin / Woocommercen Ajas-järjestelmän kanssa toteutettaviin integraatioihin. Lisäosa luovutetaan luottamuksellisesti vain tätä käyttöä varten, käytettäväksi Asiakkaan järjestelmässä ja muokattavaksi vapaasti omaan käyttöön sopivaksi.
Käyttäjä ja Asiakas sitoutuu käyttämään lisäosaa ainoastaan määriteltyihin laillisiin, hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjän on myös huolehdittava Asiakkaan edun toteutumisesta.

Käyttäjällä ja Asiakkaalla on oikeus muokata ajanvaraus-widget -lisäosan lähdekoodia ja sen ulkonäköä sekä toiminnallisuutta Ajas yleissopimuksesta poiketen siltä osin, kun muutokset koskevat Asiakkaalle tulevaa verkkosivustoa tai verkkokauppaa. Muihin tarkoituksiin tehtävät muutokset eivät ole sallittuja.

Lisäosan alkuperäinen lähdekoodi ja kaikki oikeudet siihen pysyvät Toimittajalla. Käyttäjällä tai Asiakkaalla ei ole oikeutta jakaa lisäosaa tai sen koodia edelleen muille tai hyödyntää lähdekoodia muihin tarkoituksiin, kuin tässä sopimuksessa on määritelty.

Käyttäjän ja Asiakkaan täytyy koodiin muutoksia tehdessään ymmärtää, että liian suuri pyyntöjen määrä lyhyessä ajassa saattaa johtaa automatisoituun estoon, joten hakujen määrän kasvattamista tulee välttää. Jos Toimittaja ilmoittaa lisäosan aiheuttavan liian paljon liikennettä, Käyttäjän tai Asiakkaan tulee huomioida tilanne ja korjata se mahdollisimman pian.

Toimittaja ei ole velvollinen tarjoamaan maksutonta tukea lisäosiin liittyen. Toimittaja huolehtii vain siitä, että lisäosa hoitaa sille tarkoitetun toiminnon.

Lisäosa on toteutettu hyviä käytäntöjä noudattaen ja pyritty tekemään luotettavaksi. Lisäosan käyttö ja huolellinen on kuitenkin omalla vastuulla ja Toimittaja ei ole vahingonkorvausvelvollinen mistään menetetyistä tuloista tai lisäosan käytöstä aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Käyttäjällä, joka hyväksyy sopimuksen, tulee olla olla nimenkirjoitusoikeus edustamaansa yritykseen, jolloin sopimus solmitaan yritysten välillä. Muuten Käyttäjä on henkilökohtaisessa vastuussa sopimuksesta.

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa luottamukselliset aineistot ja liiketoiminnan kannalta oleelliset tiedot, jotka eivät ole yleisesti muualta saatavilla.

Tästä Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada ratkaistua osapuolten välisissä neuvotteluissa, aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely on yksijäseninen ja suomenkielinen. Välimiesmenettelyn paikka on kulloinkin voimassa oleva Toimittajan kotipaikka.