Vaiheet Kantaan liittymiseksi

Invalid date

Valitse Ajas ja Kanta -paketti

Tutustu paketteihimme ja ota yhteyttä.

Yhteydenottolomake mm. tämän sivun lopussa.

Invalid date
Invalid date

Toimitussopimus

Lähetämme toimitussopimuksen allekirjoitettavaksi

Invalid date
Invalid date

Oma Kanta-hakemus Kelaan

Liittyjän on tehtävä oma Kanta-liittymishakemus Kelaan, Potilastiedon arkisto -palveluun. Jos käyttöön halutaan myös resepti, Kelan Resepti-palveluun tehdään oma erillinen hakemus.

Liittymishakemus täytetään Kanta Ekstranetissä käyttäen Suomi.fi-tunnistautumista.
https://ekstra.kanta.fi/

https://www.kanta.fi/ammattilaiset/kanta-ekstranet

Järjestelmätiedot hakemusta varten:
– Järjestelmäksi valitaan: eRA
– Liityntäpisteen OID: 1.2.246.537.6.918.18.10.13.1

Liittymishakemuksen ohjeet

Tilaajille voimme toimittaa Kanta-välityspalvelun järjestelmäkuvauksen yrityksen omavalvontasuunnitelman liitteeksi.

Invalid date

Kanta on pakollinen yhä useammalle yritykselle

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Lakimuutokseen sisältyy pääsääntöisesti kaikkia palvelunantajia koskeva velvoite liittyä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. Laki astui voimaan 1.11.2021 https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210784. Lain 7 § mukaan yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan on liityttävä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi, jos sillä on käytössään asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä.

1.1.2024 yllä mainitun lain korvaa uusi laki sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastietojen käsittelystä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230703#Oidm45843170884048.Velvoite liittyä valtakunnallisen tietojärjestelmäpalvelun käyttäjäksi säilyy. Asiasta säädetään lain 67 §:ssä.

Palvelunantajalla tarkoitetaan mm. viranomaista, julkisoikeudellista yhteisöä ja yksityistä elinkeinonharjoittajaa, joka järjestää tai toteuttaa sosiaalipalveluja tai terveyspalveluja. Terveydenhuollon palveluilla tarkoitetaan mm. laboratoriotoimintaa; radiologista toimintaa ja muita siihen verrattavia kuvantamis- ja tutkimusmenetelmiä; muita terveydentilan tai sairauden toteamiseksi taikka hoidon määrittelemiseksi tehtäviä tutkimuksia ja toimenpiteitä; fysioterapeuttista toimintaa ja muita suorituskykyä parantavia ja ylläpitäviä toimenpiteitä ja terapioita; työterveyshuoltoa; lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja ja muuta terveyden- ja sairaanhoitoa sekä näihin rinnastettavia palveluja; hierontaa; sekä sairaankuljetuspalveluja (Laki yksityisestä terveydenhuollosta 2 §). Myös laki yksityisestä terveydenhuollosta kumotaan ja uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta astuu voimaan 1.1.2024, jolloin terveydenhuollon palveluiden käsite mahdollisesti laajenee entisestään (4 § 1 mom kohta 4).

Käytännössä kaikkien terveydenhuollon alalla toimivien yritysten tuleekin liittyä Kanta-palveluiden piiriin, mikäli heillä on käytössään potilastietojen tai sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyyn tarkoitettu järjestelmä.


Sosiaali- ja terveysministeriö on myös ottanut käyttöön sähköisen rokotustodistuksen. Käytännössä rokotustodistus tulee osaksi Omakanta-palvelua. Jotta saadun koronarokotuksen näyttävä rokotustodistus on mahdollista Omakannasta tuottaa, rokotuksen tiedot pitää kirjata rokotuspaikassa Kanta-palveluun rakenteisesti.

eRA-palvelussa on toteutettu rokotusten rakenteinen kirjaaminen ja se on otettavissa käyttöön heti. Lue lisää rokotustodistuksista