Sopimusehdot

Käyttöoikeus- ja tilaussopimus Eneroc OyTämä sopimus on ohjelman tilaajan/käyttäjän ja Eneroc Oy:n välinen. Käyttääksesi tai tilataksesi Ajas-järjestelmiä sinun tulee lukea sopimus ja hyväksyä se.

1 § SOPIMUKSEN SYNTY
1.1 Mikä tahansa ohjelman tai tuotteen tilaamiseen, käyttöönottoon tai asentamiseen liittyvä teko tarkoittaa, että hyväksyt kaikki tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Ohjelmien tai järjestelmien lataus ja/tai käyttö on luvallista ainoastaan siinä tapauksessa, että noudatat näitä ehtoja. Erillistä kirjallista tai sähköistä hyväksyntää ei vaadita tämän sopimuksen voimaantulon ja täytäntöönpanon toteutumiseksi. Ellet hyväksy kaikkia tämän sopimuksen ehtoja tai olet antanut vääriä tietoja edustamastasi yrityksestä, et saa käyttää ohjelmaa ja sinun täytyy lopettaa sen asentaminen tai, jos se on jo asennettu, poistaa se. Nämä seikat eivät poista mahdollista vahingonkorvausvelvollisuuttasi Eneroc Oy:tä kohtaan. Edellä mainitut pätevät myös, mikäli sinulta puuttuu kelpoisuus tai toimivalta tehdä tämä sopimus edustamasi yrityksen puolesta.

2 § MÄÄRITELMÄT
2.1 ”Ohjelma” tarkoittaa Eneroc Oy:n valmistamaa tai myymää järjestelmää tai ohjelmalisenssiä, johon Eneroc Oy myöntää sinulle käyttöoikeuden tässä sopimuksessa.

3 § LISENSSI
3.1 Rajoitettu käyttöoikeus. Tässä sopimuksessa esitetyt rajoitukset huomioiden Eneroc Oy myöntää sinulle ohjelmaan rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttöoikeus myönnetään yksilöllisen lisenssikoodin ja/tai yksilöllisten tunnusten avulla.

3.1.1 Käyttöoikeus voi oikeuttaa yhteen tai useampaan seuraavista asioista riippuen tilatusta paketista. Käyttöoikeus oikeuttaa sinut:
(a) asentamaan kaksi kopiota Asiakashallinta-ohjelman lisenssistä tilaajayrityksen omistamalle tietokoneelle.
Poikkeukset:
  • Asiakashallinta Online -lisenssikoodin saa asentaa kaikkiin kyseisen yrityksen omistamiin koneisiin, jotka käyttävät samaa tietokantaa.
(b) käyttämään Eneroc Oy:n palvelimella sijaitsevaa internet-ajanvarauspalvelua järjestelmän rajoittamalla tavalla.

3.1.2 Käyttöoikeus velvoittaa sinut käyttämään ohjelmaa ainoastaan laillisiin ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

3.2 Rajoitukset. Et saa kopioida tai käyttää ohjelmaa ja dokumentteja muutoin kuin tässä sopimuksessa on nimenomaisesti sallittu. Et saa siirtää, alilisensoida, vuokrata, leasingvuokrata tai lainata ohjelmaa tai käyttää sitä kolmannen osapuolen koulutukseen, kaupalliseen osittaiskäyttöön tai palvelutoimintaan. Et saa itse etkä kolmannen osapuolen välityksellä muokata, tutkia käänteistekniikalla (purkaa), kääntää symboliselle konekielelle (esim. disassemblerilla) tai dekompiloida ohjelmaa paitsi sovellettavissa olevan lain nimenomaisesti sallimassa määrin, ja siinäkin tapauksessa vasta sen jälkeen, kun olet kirjallisesti ilmoittanut Eneroc Oy:lle aikomuksestasi tehdä niin. Et saa käyttää ohjelmaa useammassa kuin yhdessä tietokoneessa ilman Eneroc Oy ennalta antamaa kirjallista lupaa. Et saa yrittää missään olosuhteissa purkaa tai murtaa ohjelmaan rakennettuja salauksia ilman erillistä lupaa Eneroc Oy:ltä.

3.3 Omistusoikeus. Eneroc Oy tai sen lisenssinantaja säilyttää kaikki ne oikeudet, omistusoikeudet ja muut oikeudet ja edut, jotka kuuluvat tai liittyvät patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin, liikesalaisuuksiin tai muihin immateriaalioikeuksiin ohjelmassa tai dokumenteissa tai jotka kuuluvat tai liittyvät ohjelmasta ja dokumentista johdettuihin töihin. Mikään oikeus ei siirry sinulle suoraan tai epäsuorasti lukuun ottamatta tässä sopimuksessa tiedoksi annettua rajoitettua oikeutta.

3.4 Ei ilmaista tukea. Eneroc Oy:llä ei ole velvollisuutta tarjota ilmaista tukea, huoltoa, päivityksiä, muunneltuja versioita tai uusia versioita tämän sopimuksen tarkoittamista ohjelmista tai dokumenteista. Tukipalvelu sisältyy niihin tilauksiin, joiden tuotetiedoissa tukipalvelusta on erikseen mainittu.

4 § TILAUS
4.1 Hinta. Ottaessasi tämän sopimuksen määrittelemän ohjelmatuotteen käyttöön, hyväksyt myös tuotteesta määritellyn hinnan ja olet velvoitettu maksamaan Eneroc Oy:lle siitä määritellyn maksun. Huomioon on otettava myös seuraavat seikat:

  • Alennuskoodi ohittaa tilaussivulla ja muualla määritellyt hinnat, joten alennuskoodissa ilmoitettu hinta pätee, mikäli tilauskoodia on käytetty asianmukaisesti. Samoin Eneroc Oy:n henkilöstön antamat tarjoukset ohittavat nämä hinnat, mutta tarjouksen olemassaolosta tulee mainita tilauslomakkeen täyttämisen yhteydessä. Mainittava on joko tarjouksen numero, tarjouksen antajan nimi ja ajankohta tai muu todennettavissa oleva asia.
  • Asiakashallinta Online -työpöytäohjelmiston käyttäjälle tietokantapalvelimen ylläpito maksaa lisäksi tilauksen yhteydessä määritetyn vuosimaksun verran, ellei yritys maksa jo eerikseen kuukausimaksua jostakin toisesta paketista.
  • Asiakashallinnan tilausta ei voida perua sen jälkeen, kun lisenssikoodi on toimitettu.
  • Tekstiviestipalvelujen hinnat on määritelty hinnastossa.
  • Kuukausimaksullisia paketteja voi käyttää ilmaiseksi 1 kuukauden pituisen kokeilujakson ajan. Tämän jälkeen tilaus jatkuu maksullisena ollen hinnastossa määrätyn arvon suuruinen, ellei tilausta erikseen irtisanota.
  • Laskut lähetetään oletuksena sähköpostiin. Erillisestä sopimuksesta voimme toimittaa maksun myös postitse, verkkolaskuna tai e-laskuna. Eneroc Oy pidättää itsellään oikeuden veloittaa lisämaksu muista kuin sähköpostilaskuista hinnaston tai ennalta sovitun mukaisesti mukaisesti.
  • Kuukausimaksuisten palvelujen hinnat ovat voimassa vähintään 24 kuukautta tilaushetkestä, mikäli erikseen ei ole toisin sovittu. Tämän jälkeen Eneroc Oy pidättää oikeuden muuttaa hintoja hinnaston mukaisesti.
  • Ajas Touch -järjestelmää voi käyttää kaikilla laitteilla, missä on nykyaikainen internet-selain. Ajas Desktop -työpöytäsovellus tarjoaa täydet ominaisuudet Windows-järjestelmillä (2000/XP/Vista/7/8/10), mutta voidaan asentaa myös Mac-koneelle. Internet-ajanvaraus toimii käyttöjärjestelmästä riippumatta yleisimmillä internet-selaimilla.
4.2 Maksuviivästys. Sinun velvollisuutesi on maksaa lasku, siihen merkittyyn eräpäivään mennessä. Maksun viivästymisen johdosta Eneroc Oy perii 15% vuotuista viivästyskorkoa. Lisäksi jokaisesta ylimääräisestä maksukehotuksesta Eneroc Oy perii 10 € +alv kuluja per huomautus. Eneroc Oy voi siirtää maksamattomat laskut kolmannen tahon perittäväksi ilman erillistä ilmoitusta. Eneroc Oy voi myös purkaa tämän sopimuksen maksamattomien laskujen takia ja estää sopimuksen purkamisen johdosta tietokantojen käytön. Mikäli sinulla on poikkeuksellisesti tai väliaikaisesti ylitsepääsemättömiä ongelmia laskujen maksamisessa ajallaan, on siitä välittömästi ilmoitettava maksun saajalle.

4.3 Muutokset yhteystiedoissa. Mikäli käytät kuukausittain laskutettavaa palvelua, sinun tulee välittömästi ilmoittaa Eneroc Oy:lle yrityksesi nimi-, osoite-, ja laskutustietojen muutoksista.

4.4 Palvelun uudelleenavaus. Samalle y-tunnukselle ei myönnetä ensimmäisen kokeilukerran jälkeen uutta maksutonta kokeilujaksoa vaan laskutus alkaa aina tällöin välittömästi tilauksen jälkeen. Jos uudelleenavausta ei ole sovittu etukäteen asiakaspalvelumme kanssa, tilauslomakkeen kautta tehdystä uuden tilin avauksesta kertaalleen suljetulle palvelulle veloitamme 80 € uudelleenavausmaksun.

4.5 Laskun maksaminen. Lasku on aina maksettava sillä viitenumerolla ja jollekin niistä tileistä, jotka kyseisessä laskussa on ilmoitettu. Väärillä viitetiedoilla maksettu liikasuoritus kohdistetaan seuraaville laskuille vain jos menettelystä on etukäteen sovittu kyseisen asiakkaan kanssa. Enerocilla ei ole muussa tapauksessa velvollisuutta kirjata väärin maksettua suoritusta seuraavien laskujen hyväksi vaan liikasuoritus palautetaan asiakkaalle kun tällainen tilanne havaitaan. Jos lasku maksetaan väärällä viitenumerolla eikä asiakas ilmoita virheellisillä tiedoilla tehdystä maksusta viimeistään ensimmäisen maksuhuomautuksen yhteydestä ja auta selvittämään tilannetta, Eneroc Oy voi veloittaa asian käsittelystä erillisen 60 € toimenpidemaksun sekä mahdolliset muut asiasta aiheutuvat kulut.

5 § TAKUITA KOSKEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Ohjelma ja dokumentit toimitetaan “sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaista kuvausta tai takuuta, ja sinä sitoudut käyttämään niitä omalla vastuullasi. Siinä määrin kuin sovellettavissa oleva laki sallii, Eneroc Oy ei anna ohjelmalle ja dokumenteille mitään nimenomaista, hiljaista tai lakiin perustuvaa takuuta eikä takuuta yhteisten menettelytapojen tai kauppatavan perusteella, ja näin suljetaan pois muiden muassa myös takuut kauppakelpoisuudesta, sopivuudesta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen, tyydyttävästä laadusta, tarkkuudesta, omistusoikeudesta ja kolmansien osapuolien oikeuksien loukkaamattomuudesta.

6 § VAHINGONKORVAUKSET JA RIKKOMUSTEN OIKEUSSEURAAMUKSET
Sinä hyväksyt, että tämän sopimuksen minkä tahansa ehdon rikkominen aiheuttaisi Eneroc Oy:lle korvaamatonta haittaa, jonka kompensoimiseksi rahakorvaus yksin olisi riittämätön. Hyväksyt ne vahingonkorvaukset ja muut oikeustoimet, joihin Eneroc Oy:llä saattaa olla oikeus. Hyväksyt myös, että Eneroc Oy saattaa käyttää väliaikaista turvaamistoimenpidettä estääkseen tämän sopimuksen rikkomisen, rikkomisen uhan tai jatkuvan rikkomisen.

7 § SOPIMUKSEN VOIMASSAOLON PÄÄTTYMINEN
Tämä sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Irtisanominen astuu voimaan kuluvan sopimus/laskutuskauden päätyttyä. Lähetetyt laskut jäävät voimaan eikä jo maksettujen laskujen hintaa palauteta. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti johonkin Eneroc Oy:n ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Irtisanomisen yhteydessä on selkeästi ilmoitettava irtisanottavan yrityksen nimi tai käyttäjätunnus. Eneroc Oy voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa, jos rikot jotakin sopimusehtoa. Jos sopimus irtisanotaan, sinun täytyy lopettaa ohjelman käyttäminen, pysyvästi poistaa se niistä laitteista, joihin olet sen asentanut, ja tuhota kaikki ohjelmasta tekemäsi kopiot ja dokumentit, jotka ovat hallussasi. Lisäksi sinun täytyy kirjallisesti vakuuttaa Eneroc Oy:lle, että olet tehnyt niin. Voit irtisanoa kuukausittain laskutettavan sopimuksen milloin tahansa, ilmoittamalla siitä Eneroc Oy:lle. Jos rikot sopimuksen kohtaa 3.2 tai yrität vahingoittaa mitä tahansa Eneroc Oy:n järjestelmistä käyttöoikeutesi voidaan lopettaa välittömästi eikä jo maksettuja rahoja palauteta. Pykälät 1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5, 6, 7 ja 8 jäävät voimaan sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeenkin.

8 § YLEISET EHDOT
8.1 Laki. Tähän sopimukseen ja kaikkiin siihen liittyviin asioihin sovelletaan Suomen lakeja ja osapuolet hyväksyvät peruuttamattomasti sen, että asiat käsitellään kyseisen maan pääkaupungin tuomioistuimien toimivallan alaisuudessa. Yksiselitteisesti suljetaan pois YK:n kansainvälisen kauppalain soveltaminen (CISG, Convention on Contracts for the International Sales of Goods).

8.2 Vastuunjako. Missään olosuhteissa Eneroc Oy tai sen tytäryhtiöt eivät ole minkään vastuuntulkinnan mukaan vastuuvelvollisia tähän sopimukseen tai sen aihepiiriin liittyvistä epäsuorista, satunnaisista, erityisistä vahingoista tai rangaistusvaatimuksista eikä mistään vahingoista, jotka ovat seurausta voittojen, liikevaihdon, liiketoiminnan, säästöjen, datan tai käytön menetyksestä tai korvikkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista, vaikka sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Eneroc Oy:lle ennalta tai ne olisivat olleet ennakoitavissa. Missään olosuhteissa Eneroc Oy:n vahingonkorvausvastuu ei ylitä sitä summaa, jonka todellisuudessa maksoit Eneroc Oy:lle ohjelmasta. Osapuolet myöntävät, että vastuun rajat ja riskien jakaminen tässä sopimuksessa on huomioitu ohjelman hinnassa ja että ne ovat keskeisiä tekijöitä osapuolien tekemässä kaupassa ja että ilman niitä Eneroc Oy ei olisi toimittanut ohjelmaa tai sitoutunut tähän sopimukseen.

8.3 Sopimuksen osittaminen ja luopumislauseke. Jos tämän sopimuksen jokin ehto todetaan lainvastaiseksi, mitättömäksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto pannaan täytäntöön kaikilta niiltä osin kuin mahdollista, tai mikäli se on kokonaan täytäntöönpanokelvoton se todetaan mitättömäksi ja poistetaan tästä sopimuksesta, mutta muilta osin sopimus jää voimaan ja täytäntöönpanokelvolliseksi. Jos jompikumpi osapuoli luopuu oikeudestaan syyttää toista osapuolta jonkin sopimuskohdan rikkomuksesta, se ei tarkoita, että samalla osapuoli luopuu oikeudestaan syyttää toista osapuolta jonkin toisen sopimuskohdan rikkomuksesta.

8.4 Ei siirrettävissä asiakkaan toimesta. Et saa luovuttaa, myydä, siirtää, antaa valtuuksia tai muulla tavoin luovuttaa tätä sopimusta tai mitään siihen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia tahallisesti tai tahattomasti, lain nojalla tai muulla tavalla, ilman Eneroc Oy:n ennalta antamaa kirjallista lupaa. Mikä tahansa tekemäsi luovutus, siirto tai delegointi on pätemätön. Edellä mainitut asiat huomioiden tämä sopimus on sitova ja vaikuttaa osapuoliin ja myös näiden oikeusseuraajiin ja luovutussaajiin.

8.5 Palvelun siirto tytäryhtiöön. Eneroc Oy voi siirtää sopimuksen tytäryhtiölleen siten, että tytäryhtiön vastuut ja velvoitteet pysyvät samana.

8.6 Sopimuksen täydellisyys. Tämä sopimus muodostaa yksin ja kokonaan sopimuksen tästä aiheesta osapuolten välillä, ja se korvaa kaikki aiemmat tai rinnakkaiset sopimukset ja esitykset, sekä suulliset että kirjalliset. Tätä sopimusta ei saa muuttaa tai korjata ilman Eneroc Oy:n ennalta antamaa nimenomaista suostumusta, eikä mikään teko, dokumentti, käyttö tai tapa ole sopimuksen korjaamiseen tai muutokseen oikeuttava.

9 § VAITIOLO- JA SALASSAPITOVELVOLLISUUS
9.1 Laki. Eneroc Oy noudattaa asiakastietojen säilytyksessä potilasasiakirjojen salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta koskevaa säännöstöä.

9.2 Sitoumus. Eneroc Oy sitoutuu pitämään salassa kaiken arkaluontoisen asiakastiedon, mitä se mahdollisesti asiakaspalvelun ohessa joutuu käsittelemään. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi käyttäjän pyytäessä neuvoa johonkin asiaan, missä on käyttäjän mielestä välttämätöntä käyttää esimerkkinä oikeita asiakastietoja.

9.3 Asiakkaan salassapito. Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaikki tähän sopimukseen, palveluun ja sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat sekä muut tahot noudattavat näitä ehtoja. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

9.4 Tietokannan turvallisuus. Käyttäjä saa online-versiossa palvelinmaksua vastaan oman tietokannan, johon hänelle luovutetaan tunnukset. Tunnukset luodaan koneellisesti tilauslomakkeen yhteydessä ja ne näkyvät tällöin ainoastaan tilaajalle itselleen. Tietokannan salasanojen turvallisesta säilytyksestä ja huolehtiminen jää käyttäjälle itselleen.